قیمت ها

رایگان
رایگان برای همیشه
 • تعداد سفارش نامحدود
 • تعداد کالا نامحدود
 • تعداد مدیران 1
 • دستورات بله
 • اطلاعات سفارش بله
 • لیست کاربران بله
 • پیام تکی بله
 • لیست فاکتورها بله
 • ارسال پست به کانال بله
 • ویزارد خیر
 • تغییر فاکتور و زدن فاکتور جدید خیر
 • کمپین خیر
 • سفارش پکی خیر
 • پاسخ پس از پرداخت خیر
 • هزینه اضافه خیر
 • ارسال پیام به همه خیر
 • اولویت در پشتیبانی خیر
 • تبلیغ کانال شاپ بله
ساده
15,000 تومان ماهیانه
یا 180,000 سالیانه
 • تعداد سفارش نامحدود
 • تعداد کالا نامحدود
 • تعداد مدیران 2
 • دستورات بله
 • اطلاعات سفارش بله
 • لیست کاربران بله
 • پیام تکی بله
 • لیست فاکتورها بله
 • ارسال پست به کانال بله
 • ویزارد بله
 • تغییر فاکتور و زدن فاکتور جدید بله
 • کمپین بله
 • سفارش پکی بله
 • پاسخ پس از پرداخت خیر
 • هزینه اضافه خیر
 • ارسال پیام به همه خیر
 • اولویت در پشتیبانی خیر
 • تبلیغ کانال شاپ خیر
حرفه ای
39,000 تومان ماهیانه
یا 420,000 سالیانه
 • تعداد سفارش نامحدود
 • تعداد کالا نامحدود
 • تعداد مدیران 3
 • دستورات بله
 • اطلاعات سفارش بله
 • لیست کاربران بله
 • پیام تکی بله
 • لیست فاکتورها بله
 • ارسال پست به کانال بله
 • ویزارد بله
 • تغییر فاکتور و زدن فاکتور جدید بله
 • کمپین بله
 • سفارش پکی بله
 • پاسخ پس از پرداخت بله
 • هزینه اضافه بله
 • ارسال پیام به همه خیر
 • اولویت در پشتیبانی خیر
 • تبلیغ کانال شاپ خیر
بی نظیر
79,000 تومان ماهیانه
یا 750,000 سالیانه
 • تعداد سفارش نامحدود
 • تعداد کالا نامحدود
 • تعداد مدیران نامحدود
 • دستورات بله
 • اطلاعات سفارش بله
 • لیست کاربران بله
 • پیام تکی بله
 • لیست فاکتورها بله
 • ارسال پست به کانال بله
 • ویزارد بله
 • تغییر فاکتور و زدن فاکتور جدید بله
 • کمپین بله
 • سفارش پکی بله
 • پاسخ پس از پرداخت بله
 • هزینه اضافه بله
 • ارسال پیام به همه بله
 • اولویت در پشتیبانی بله
 • تبلیغ کانال شاپ خیر