قیمت ها

مبتدی
رایگان برای همیشه
 • داشبورد مدیریتی ندارد
 • دریافت سفارش موفق 10 عدد
 • تعداد کالا 10 عدد
 • تعداد مدیران 1
 • ارسال پیام به کاربر خاص خیر
 • اولویت در پشتیبانی خیر
 • آمار مشتریان خیر
 • آمار فعالیت ها خیر
 • ارسال پیام به همه خیر
 • تغییر فاکتور خیر
 • ارسال نظرسنجی خیر
 • ارسال زماندار خیر
 • سفارش پکی خیر
 • استفاده از ویزارد خیر
 • تعریف کمپین خیر
 • سطح دسترسی مدیران خیر
ساده
39 هزار تومان ماهیانه
 • داشبورد مدیریتی ساده
 • دریافت سفارش موفق 30 عدد
 • تعداد کالا نامحدود
 • تعداد مدیران 1
 • ارسال پیام به کاربر خاص بله
 • اولویت در پشتیبانی خیر
 • آمار مشتریان خیر
 • آمار فعالیت ها خیر
 • ارسال پیام به همه خیر
 • تغییر فاکتور خیر
 • ارسال نظرسنجی خیر
 • ارسال زماندار خیر
 • سفارش پکی خیر
 • استفاده از ویزارد خیر
 • تعریف کمپین خیر
 • سطح دسترسی مدیران خیر
حرفه ای
69 هزار تومان ماهیانه
 • داشبورد مدیریتی پیشرفته
 • دریافت سفارش موفق 90 عدد
 • تعداد کالا نامحدود
 • تعداد مدیران 5
 • ارسال پیام به کاربر خاص بله
 • اولویت در پشتیبانی بله
 • آمار مشتریان بله
 • آمار فعالیت ها بله
 • ارسال پیام به همه بله
 • تغییر فاکتور بله
 • ارسال نظرسنجی خیر
 • ارسال زماندار خیر
 • سفارش پکی خیر
 • استفاده از ویزارد خیر
 • تعریف کمپین خیر
 • سطح دسترسی مدیران خیر
بی نظیر
149 هزار تومان ماهیانه
 • داشبورد مدیریتی کامل
 • دریافت سفارش موفق نامحدود
 • تعداد کالا نامحدود
 • تعداد مدیران نامحدود
 • ارسال پیام به کاربر خاص بله
 • اولویت در پشتیبانی بله
 • آمار مشتریان بله
 • آمار فعالیت ها بله
 • ارسال پیام به همه بله
 • تغییر فاکتور بله
 • ارسال نظرسنجی بله
 • ارسال زماندار بله
 • سفارش پکی بله
 • استفاده از ویزارد بله
 • تعریف کمپین بله
 • سطح دسترسی مدیران بله