هرکدام از ما به راحتی می‌تواند کارهای کوچکی انجام دهد.
باهم می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.