هرکدام از ما به راحتی میتواند کار های کوچکی انجام دهد
باهم میتوانیم کار های بزرگی انجام دهیم